SLOVENSKÝ POHÁR V ZP 2018/2019

Vyhodnotenie Klubov SP 2018/2019 Vyhodnotenie Jednotlivcov SP 2018/2019 Vyhodnotenie SP 2018/2019

Palcmanská maša

Domaša prehľad po 6. kole

Senec <> Prehľad po 5. kole

Zlaté Piesky <> Prehľad po 4. kole

Šútovo <> Prehľad po 3. kole

Námestovo

Kurinec

 


Výsledky 2017/2018 Výsledky z 2. súťaže Šútovo Výsledky – Šútovo   Výsledky z 1. súťaže v Námestove Výsledky – Námestovo Gratulácie nie len víťazom, ale všetkým zúčastneným – a super organizácii. Voda: 2°C Vzduch: -1°C Zamračené veterno neskôr sprevádzané hustým snežením. Prosím o zaslanie/preposlanie fotiek víťaziek a víťazov jednotlivých kategórií.

    Ahoj priatelia, otužilci

Sezóna sa nám pekne rozbieha a súčasne s tým sa blíži aj prvé súťažné kolo SP v zimnom plávaní. Odštartujeme ho v sobotu, 17. novembra na vodnej nádrži Kurinec pri Rimavskej Sobote. Hostiteľom  a hlavným organizátorom bude  domáci klub Sobotské ľadové medvede.

Aby sme si ujasnili úlohy a zjednotili postup pri príprave a organizácii podujatí SP, dovolil som si pripraviť  návrh informačného materiálu.

ORGANIZÁCIA   A ZABEZPEČENIE  SÚŤAŽNÉHO PODUJATIA V  ZIMNOM  PLÁVANÍ Pracovný návrh informačného materiálu pre zjednotenie postupu pri príprave a realizácii súťažných podujatí v zimnom plávaní v SR Spracoval:   Jozef Repčík,  október 2018 ORGANIZÁCIA   A ZABEZPEČENIE  SÚŤAŽNÉHO PODUJATIA V  ZIMNOM  PLÁVANÍ OBSAH 1.0     Plánovanie a riadenie súťažných podujatí v ZP v sezóne 2017/2018 1.1.    Kroky pred sezónou 2018/2019 2.0      PREZENTAČNÝ TÍM    2.1      Personál 2.2      Úlohy, postup 2.3      Potreby:   2.4      Čo je zahrnuté v štartovnom? 3.0      ROZHODCOVSKÝ  TÍM 3.1       Personál     3.2       Potreby pre rozhodcov 3.3.      Osobitné úlohy lekára  (zdravotníka) podujatia 3.4       Úlohy, postup 3.5       Informácie účastníkom   3.5.1.   Informačná tabuľa 3.5.2.   Nástup účastníkov 3.6.       Príprava na štart 3.7.       Štart 3.8.       Meranie časov a záznam poradia plavcov v cieli 3.8.1.   Krátké trate  ( 50m a 100m) 3.8.2.  Dlhé trate    (100, 250, 500, 750, 1000m) 3.9        Spracovanie výsledkov 3.10.    Vyhodnotenie 3.11.    Vyhlásenie výsledkov 4.0      TÍM ORGANIZÁTOROV  (Organizujúci klub)   4.1.      Výber miesta, posúdenie jeho vhodnosti na usporiadanie súťaže   4.2.      Organizačné zabezpečenie podujatia 4.3.      Finančné zabezpečenie podujatia       4.4.      Zázemie , catering               4.5.      Občerstvenie         4.6.      Potreby: 4.7.      Technická príprava tratí 4.8.      Potreby na vytýčenie tratí 4.9.      Personál 4.10.   Miesto(a)  pre rozhodcov 4.11.   Ozvučenie   4.12.   Nepovinné výzdobné a informačné prvky 5.0.    BEZPEČNOSŤ  PLAVCOV 5.1.     Otužilecká a plavecká výkonnosť 5.2.     Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 5.3.     Individuálne záchranné prostriedky 5.4.     Vodná záchranná služba 5.5.     Zdravotná záchranná služba 6.0.    PROPAGÁCIA, MARKETING 6.1.     Fotografická dokumentácia podujatia 6.2.     Propagácia v médiách pred podujatím – 6.3.     Pozvanie televízie   6.4.     Informácie po podujatí PRÍLOHY ORGANIZÁCIA   A ZABEZPEČENIE  SÚŤAŽNÉHO PODUJATIA V  ZIMNOM PLÁVANÍ Predložený materiál predstavuje zhrnutie doterajších skromných poznatkov a skúseností pri organizovaní  zimno-plaveckých súťaží na Slovensku. Je určený na spoločnú diskusiu, úpravy, zmeny a doplnenia. V konečnej podobe by mal slúžiť ako praktická pomôcka pre všetky kluby alebo jednotlivcov, ktorí sa budú podieľať na príprave, organizácii, riadení, zabezpečovaní a vyhodnotení súťažných podujatí v zimnom plávaní. Je doplnkom doposiaľ spracovaných športovo-technických dokumentov (Pravidlá zimného plávania, Súťažný poriadok zimného plávania). Všetky Vaše vecné pripomienky a doplnky sú preto vítané. 1.0.   Plánovanie a riadenie súťažných podujatí v ZP V sezóne 2017/2018 sa rozbehol skúšobný (nultý) ročník SP v ZP. Zabezpečoval ho neoficiálny “prípravný výbor” v zložení  Zoltán Makai, Marek Košecký a Jozef Repčík,  s výdatnou spoluprácou organizátorov z klubov  Oravskí otužilci, Turčianske nanuky a so samostatnou organizáciou 2. kola SP klubom Delfíny Zlaté piesky. V sezóne 2018/2019 je potrebné vytvoriť riadny riadiaci orgán doplnený o ďalších členov tak, aby bol akcieschopný a mal zástupcov z  celého Slovenska. Jednotlivé kolá (s výnimkou 2. kola na ZP) boli pripravované operatívne, v krátkom časovom predstihu, na základe podnetov a ochoty organizátorských klubov. V prvom, riadnom ročníku SP je nutné pripraviť pevný kalendár podujatí SP pred začiatkom sezóny tak, aby ostatné klubové či celoslovenské otužilecké akcie s ním (podľa možnosti) nekolidovali. Nie je však reálne vyhnúť sa stretu termínov s podujatiami ČP.  Vyše 20 kôl ČP pokrýva prakticky všetky víkendy v priebehu zimy. To znamená, že plavci, ktorí dlhodobo súťažia, a preto aj uprednostnia kvalitnú českú súťaž, sa budú ťažšie, resp.  menej zúčastňovať podujatí SP. Nedá sa tomu vyhnúť. Rovnako nebude možné úplne sa vyhnúť  kolíziám s termínmi Celoslovenských stretnutí otužilcov, ktorých počet z roka na rok rastie a neraz sa konajú aj dve akcie  v jednom víkende. Organizačne zložité, a preto nie veľmi šťastné  je pripravovať spoločne súťažné podujatie a nesúťažné stretnutie otužilcov v jednom termíne a na jednom mieste. 1.1.   Kroky pred sezónou 2018/2019 Riadiaci výbor:              predseda, podpredsedovia, členovia – zástupcovia regiónov Kalendár:                       do konca septembra Systém elektronického prihlasovania plavcov na súťaž Databáza plavcov:        meno, priezvisko, dátum narodenia, mail,  klub, výkonn. stupeň, body v sezóne Príprava a organizácia podujatí SP :      manuál Rozhodcovský tím:       minuloročný + príprava nových rozhodcov Financovanie:                osobitný stručný návrh Bezpečnosť:                   osobitný podrobnejší materiál Pre jednoduchšie pochopenie vzájomnej deľby práce pri príprave, organizácii a riadení súťažného podujatia  možno vyčleniť tri skupiny ľudí, ktorí plnia odlišné úlohy a vzájomne spolupracujú. –  Prezentačný  tím                                                  (spočiatku celoslovenský, neskôr miestny)  Rozhodcovský tím                                                (celoslovenský)   Organizátorský tím  (bežne zaužívané „usporiadatelia“ )                ( miestny )                                2.0.   PREZENTAČNÝ TÍM   (počíta sa s tímom z vlaňajška, pri ktorom sa budú zacvičovať               dobrovoľní organizátori z usporiadateľských klubov) 2.1.   Personál   (3 – 5 osob)

 • 2 (3) zabehnuté prezentátorky        + pribrať 1 – 2 miestne dobrovoľníčky na zácvik
 • 1 krasopisateľka diplomov    (miestna)
 • administrátor, spracovateľ   (skúsený z vlani + miestny na zácvik)

2.2.   Úlohy, postup:

 • Prevezmú abecedný prehľad prihlásených plavcov a disciplín
 • Poznačia si prítomnosť plavca a súhlas disciplíny
 • Urobia prípadné zmeny v prihlásených disciplínach
 • Doplnia prihlásených na mieste
 • Vyberú od plavcov štartovné  (základné, zvýšené – 2 disciplíny, zvýšené – prihlásenie na mieste)
 • Vyplnia a odovzdajú plavcovi príjmový doklad na štartovné
 • Odovzdajú účastnícke listy   ( príp. nejaké suveníry, ak sú)
 • Odovzdajú lístok na občerstvenie  (alebo balíček so suchým občerstvením)
 • (Skontrolujú  lekárske potvrdenie)
 • (Skontrolujú výkonnostné stupne)
 • Zabezpečia vyplnenie “Čestného prehlásenia”   u neznámych plavcov ( 50m)
 • Vyškrtnú neprítomných plavcov  a uzavrú prezentáciu,
 • Vypisujú mená na účastnícke listy
 • Zabezpečia číslovanie plavcov v poradí ako sa prezentovali
 • Odovzdajú prezenčné listiny administrátorovi
 • Administrátor  – obsluha PC, pripraví a vytlačí  štartové listiny (2x – pre štartéra a pre rozhodcov, eventuálne ešte j na informačnú tabuľu) , spracováva  výsledky od rozhodcov, zoradí ich do poradia podľa dosiahnutých časov, disciplín a kategórii, vytvorí a vytlačí výsledkové listiny, ktoré vyvesí na informačnú  tabuľu
 • Prezentátorky vypíšu diplomy za umiestnenie

2.3.    Potreby :   

 • 2 pracovné stolíky + stoličky
 • Písacie a kancelárske potreby  (fixky na diplomy, fixky na plavcov)
 • Účastnícke listy
 • Diplomy    (medaily, poháre, ceny)
 • Pokladnička na štartovné
 • Príjmové doklady na štartovné   (najlepšie vopred vypísané, opečiatkované, na mieste sa

doplní len meno plavca a suma)

 • Šatňové lístky na občerstvenie
 • Administrátor – samostatný stolík, stolička, prívod elektriny, zásuvkovnica, PC, tlačiareň,

                                   papier, pokojné miesto, farebné fixky na vyznačenie rozplavieb

 • Označenie : farebné vesty, vizitky s označením  (prezentácia, meno)

2.4.    Čo je zahrnuté v štartovnom? – Kompletná príprava a organizácia zimno-plaveckej súťaže v SR – Prenájom priestoru, energie, WC … – Účastnícke listy, diplomy, medaile, ceny – Technické zabezpečenie (stopky, bójky, čln, príprava súťažného priestoru, PC, kancelárske potreby,  ozvučenie …) – Občerstvenie (káva, čaj, chlieb s masťou, guláš  a pod.) – Vodná záchranná služba, – Zdravotná záchranná služba – Spracovanie a publikovanie výsledkov + foto    (www, FB, email) – a ostatné priame náklady 3.0.   ROZHODCOVSKÝ  TÍM (počíta sa s tímom z vlaňajška a postupnou prípravou ďalších rozhodcov z jednotlivých klubov) 3.1.    Personál :     (4 – 6 osôb)

 • Hlavný rozhodca (HR)
 • Štartér      (Š)                           možno zlúčiť
 • Časomerač  (Č) –        lepšie 2 zmeny ,   t.j. 2 časomerači a 2 cieľoví rozhodcovia
 • Cieľový rozhodca  (CR)   – (zapisuje poradie plavcov v cieli)
 • Obrátkový rozhodca  (OR)    (podľa potreby)    
 • Lekár, záchranár, zdravotník    (L)

3.2.     Potreby  pre rozhodcov:

  • 2 ks (4ks) elektronické stopky
  • Tvrdé podložky na papiere
  • Písacie potreby (perá aj obyčajné ceruzky)
  • Štartovacia zástavka, alebo iný vhodný, farebne výrazný predmet
  • Prenosné ozvučovacie zariadenie, megafón a pod.

 

 • Označenie rozhodcov       – žlté reflexné  vesty + visačky s krstným menom  a funkciou

  3.3.     Osobitné úlohy lekára  (zdravotníka) podujatia:

 • Pohybuje sa v blízkosti priestoru štartu a cieľa
 • Sleduje plavcov, ich vzhľad, stav a správanie sa  pred štartom, pri plávaní, po doplávaní (alkohol, únava,  vyčerpanosť, pohyby, rovnováha, dýchanie, reč, neobvyklé správanie, prejavy silného

podchladenia  …), v prípade potreby pomáha pri návrate do tepelného normálu   

 • Dáva návrh HR na ukončenie plávania a odvolanie plavca z trate,
 • Rieši prípadné úrazy a zdravotné ťažkosti plavcov,  
 • Má telefonický kontakt na najbližšiu RZP a dohodu o spolupráci
 • Má zdravotníckú brašňu
 • Má výrazné farebné označenie (zdravotnícky, záchranársky odev a pod.)

3.4.     POSTUP  

 • Účastníci sa prihlasujú na súťaž elektronickou formou do termínu  uvedeného v Propozíciách súťaže (Príloha 7.)
 • Organizátorský  klub si pripraví  Prehľad prihlásených  s vyznačením disciplín        (Príloha 6.)
 • Na základe neho prezentátori kontrolujú prítomnosť prihlásených plavcov, dopisujú prihlásených na mieste, upravujú zmeny disciplín,  kontrolujú zdravotné potvrdenia, výkonnostné stupne, čestné prehlásenia od neznámych plavcov, vyberajú štartovné, dávajú lístky na občerstvenie,

administrátor pripravuje  štartové listiny

 • 5 (6)  disciplín:         50 m prsia

                                  100, 250, 500, 750 , (1000) m voľný štýl

 • Muži a ženy štartujú samostatne   ( v prípade malých počtov aj spoločne v rozplavbe)
 • Vekové kategórie:    do 50 a nad 50 rokov,  v prípade malých počtov (do 5) bez vekových kategórií                      
 • HR  určí potrebný počet rozplavieb, vyznačí to farebne na štartových listinách a  vyvesí na tabuli

3.5.    INFORMÁCIE  ÚČASTNÍKOM 3.5.1.     Informačná tabuľa   –  Tvrdý polystyrén, upevnenie, umiestnenie blízko štartu a cieľa, kryt proti  dažďu a snehu), špendlíky –  Čas začiatku a ukončenia prezentácie –  Čas a miesto očíslovania plavcov fixkou (osoba) –  Predbežný časový rozpis súťaže –  Nákres  tratí –  Štartové pokyny a správanie sa na štarte –  Štartové listiny s vyznačenými rozplavbami –  iné pokyny a informácie 3.5.2.     Nástup účastníkov – Súťažiaci sa zhromaždia a nastúpia do polkruhu a pod. – Hlavný organizátor (vedúci domáceho klubu)  privíta účastníkov podujatia – V prípade osobnej účasti   privíta účastníkov aj starosta, primátor, župan … – Hlavný rozhodca vydá technické a bezpečnostné pokyny k súťaži , ohlási čas začiatku súťaže – Doplnia ho hlavný organizátor, lekár , komisár bezpečnosti 3.6.    PRÍPRAVA NA ŠTART Číslovanie:  počas hodiny  medzi ukončením prezentácie a štartom  prezentátorky ohlásia a označia                        plavcov podľa prezenčnej  listiny plavcov štartovými  číslami na ramene, viditeľnom                          rozhodcami v cieli (lepšie 2 x    na ramene aj na hrudi) –  5 minút      pred štartom svojej rozplavby sa plavci nachystajú  (plavky, župan, mikina …) –  2 minúty    pred štartom určený rozhodca privedie na miesto štartu prvú rozplavbu –  Hlavný rozhodca  (štartér) prečíta mená plavcov a ich kluby, plavci sa ohlásia hlasom  TU –  Štartér zaujme pozíciu tak, aby ho plavci dobre videli a počuli –  Počká na signál pripravenosti časomerača (zdvihnutá ruka) –  Vydáva  pokyny:   

 1. Odložte si odevy                           (vizuálne skontroluje plavcov)
 2. Vojdite do vody                            ( po krk, pár temp, rozdýchať sa)
 3. Na štartové miesto                      ( línia medzi bójkami)

  –  Štartér si vyrovná plavcov na štartovej línii –  V prípade opakovaného neuposlúchnutia pokynov štartéra, alebo hrubého porušenia podmienok štartu je súťažiaci diskvalifikovaný – najmä predčasný štart, bránenie, križovanie dráhy   ( stanovisko   HR je konečné) – zdvihne ruku so štartovacou vlajkou (vakom) nad hlavu   (signál pripravenosti pre časomeračov) 3.7.   ŠTART

 • počíta:    3 – 2 – 1 –  Štart      – súčasne mávne zástavkou  (pre časomeračov v cieli)
 • čaká na doplávanie, zápis výsledkov  a signalizáciu pripravenosti časomerača
 • pripraví a štartuje ďalšiu rozplavbu

3.8.   MERANIE  ČASOV A ZÁZNAM  PORADIA PLAVCOV V  CIELI 3.8.1.   Krátké trate      (50m, 100m) – Štart a cieľ nie sú na jednom mieste    (teda štartér a časomerač  sú na rôznych miestach) – Štartér sa postaví tak, aby ho dobre videli plavci aj rozhodcovia v cieli –  Časomerač a cieľový rozhodca sú na cieľovej línii –  Časomerač zdvihnutím ruky signalizuje štartérovi  svoju pripravenosť –  Časomerač pri odmávnutí zapína stopky s pamäťou na “medzičasy” –  Zachytáva   časy jednotlivých plavcov stopkami –  Cieľový rozhodca – zachytáva poradie plavcov a zapisuje ho na pomocný hárok –  Pre zrýchlenie možno použiť dve zmeny  (dvaja časomerači, dvaja cieľoví rozhodcovia) –  1. zmena rozhodcov po doplávaní rozplavby odchádza z cieľovej línie skompletizovať záznam –  Nastupuje 2. časomerač  a 2. cieľový rozhodca, ohlásia  štartérovi zdvihnutím ruky pripravenosť, –  Štartuje druhá rozplavba – po doplávaní  2. zmena odstúpi kompletizuje záznamy –  Pripravuje sa 1. zmena  rozhodcov na 3. Rozplavbu –  Optimálne (istota) je, ak časy merajú súčasne dvaja časomerači a rovnako, ak poradie plavcov    v cieli   sledujú dvaja cieľoví rozhodcovia    3.8.2.   Dlhé trate (100, 250, 500, 750, 1000m) – Štart a cieľ je  sú na jednom mieste (obrátka, viacuholník …) –  Teda štartér, časomerač  aj cieľový rozhodca sú na línii štartu a cieľa –  Úlohy sú rovnaké ako na krátkych tratiach –  Okrem času a poradia v cieli sledujú správnosť oboplávania bójok (obrátkový rozhodca) a počet kôl    jednotlivých plavcov (cieľový rozhodca) 3.9.   SPRACOVANIE  VÝSLEDKOV Ručne zapísané výsledky idú po skončení každej disciplíny administrátorovi Ten ich prepíše do  PC, usporiada podľa času do výsledného poradia, vytlačí výsledkové listiny (2x) Ak nebude PC a tlačiareň –vyhotovujú sa  zápisy a porovnávanie časov ručne ( zložitejšie, pomalšie, nie sú kópie) Osobitne vyznačiť  1, 2 a 3 miesto Vekové kategórie v roku 2018          do 50 rokov  (narodení  pred ……….. 1968)                                                                   nad 50 rokov    ( narodení  po … ……. 1968) Vytlačené výsledky sa vyvesia na informačnú tabuľu – čas 15 min na protesty, námietky Po uplynutí času HR podpíše výsledky ako “oficiálne” 3.10.   VYHODNOTENIE    (teoretické počty) 5 disciplín x 2 pohlavia, x 2 vekové kategórie x 3 umiestnenia = teoreticky  60 ocenených 6 disciplín   = teoreticky až 72 ocenených Vzhľadom na relatívne malý počet súťažiacich sa niektoré disciplíny budú plávať bez vekových kategórií, s neúplným obsadením, alebo ani nebudú obsadené. Skutočný počet ocenených plavcov (a teda aj počet potrebných diplomov, či medailí) bude podstatne nižší. 3.11.  VYHLÁSENIE  VÝSLEDKOV Spoločný nástup Postupné vyhlasovanie víťazov v jednotlivých disciplínach,  odmeny Základná  odmena – diplom  (medaila) – čokoľvek naviac je  „nad rámec povinného“ Odovzdávajú a blahoželajú   organizátor +rozhodcovia Hlavný rozhodca poďakuje za prezentačnému a rozhodcovskému tímu za dobrú prácu, účastníkom za férové a športové súťaženie Hlavný organizátor – poďakovanie všetkým za aktívnu účasť,  organizačnému tímu, sponzorom, pomáhajúcim zložkám, vlastníkovi zariadenia … Oficiálne ukončenie podujatia 4.0.    TÍM ORGANIZÁTOROV  (ORGANIZUJÚCI KLUB)    (nesprávne usporiadatelia) 4.1.    Výber miesta, posúdenie jeho vhodnosti na usporiadanie súťaže  

 • Veľkosť vodnej plochy, hĺbka vody, čistota vody, prekážky, vstup  a výstup z vody
 • Možnosť  vedenia krátkych tratí  (50 a 100m) v priamke súbežne s brehom, bez obrátky
 • Možnosť vytýčenia dlhých tratí (250, 500, 750 a 1000m) buď v priamke s minimom obrátok, alebo v trojuholníku (obvod 250m)
 • Miesta pre štart a cieľ (krátke trate), alebo štart a cieľ na jednom mieste (dlhé trate)
 • Podmienky  a zmeny v zimných mesiacoch (sneh, príbrežný ľad, kryhy na hladine …)

4.2.    Organizačné zabezpečenie podujatia

 • Písomný  súhlas vlastníka (prevádzkovateľa) vodnej plochy, vlastníka dotknutého pozemku.  (Príloha 2. Vzor žiadosti vlastníkovi)
 • Oslovenie starostu (primátora)   (Príloha 3.)
 • Oznámenie  obci, mestu  (Príloha 4.)   najneskôr do 10 dní pred podujatím
 • Oznámenie  PZ SR Je povinné len pri medzinárodných podujatiach, rizikových a podujatiach s osobitným režimom  (to nie je náš prípad)
 • Oznámenie  Rybárskemu zväzu      (nie je povinné, ale predíde sa konfliktom)
 • Vodná záchranná služba         (optimálne – profesionálni záchranári, hasiči, potápači)
 • Zdravotná záchranná služba  (optimálne – lekár s vybavením  + v prípade potreby telefonické privolanie  RLP alebo RZP so sanitkou) + vyhrievaný priestor pre PLP podchladenému

4.3.    Finančné zabezpečenie podujatia      (návrh) Podujatia v súťažnom zimnom plávaní sú športové podujatia, v ktorých sa súťaží v plávaní. Nie v počte účastníkov, bohatosti pohostenia, či pestrosti kostýmov, alebo v  úrovni sprievodného hudobného programu. Finančné náklady sa preto obmedzujú na nevyhnutné prevádzkové výdaje (platené služby, materiál)  a základné občerstvenie (teplé tekutiny, polievka, guláš, rezeň medzi dvomi chlebami, chlieb s masťou, ovocie, nealko a pod.) Predbežný rozpočet podujatia je treba pripravovať ako vyrovnaný, t.z. nemal by presiahnuť predpokladanú sumu vybratú ako štartovné. Vrátane diplomov, medailí, či iných vecných odmien. Nemal by preto nijako finančne zaťažiť organizujúci klub. Všetky prípadné príspevky obce, mesta, granty, dotácie, od sponzorov a pod. možno použiť na vylepšenie rozpočtu, zníženie štartovného, zatraktívnenie cien pre víťazov, na prípadné doplnenie občerstvenia o ovocie, možno z nich prispieť určitou čiastkou do spoločného finančného fondu  “Zimné plávanie”, alebo zostávajú príjmom organizujúceho klubu (to si rozhodne klub). Spoločný fond Zimné plávanie – financie tvoríme za účelom nákupu základných potrieb pre organizovanie súťaží v zimnom plávaní  (stopky, bójky, fixky, písacie potreby, záchranné prostriedky, informačné prvky, atď).  Za tým účelom bol založený finančný denník Slovenský pohár Zakúpené veci budú zaevidované a uvedené v zozname “Zimné plávanie – materiál“.  Oba prehľady budú vedené v písomnej i elektronickej podobe a budú prístupné. Časť potrebného materiálu je možné zapožičať z majetku jednotlivých klubov. Materiál, ktorý sú kluby ochotné zapožičať  budeme viesť v osobitnom zázname: “Materiál na zapožičanie” 4.4.    ZÁZEMIE , catering Organizácia zimno-plaveckého podujatia si  vyžaduje zabezpečiť v blízkosti vodnej plochy kryté a podľa možnosti aj vyhrievané priestory. Ideálne je, ak je objekt  v tesnej blízkosti vody, alebo ak je pri vode postavený väčší stan (vyhrievaný) , ktorý slúži na odloženie posledných odevov, osušenie a prezlečenie plavcov po výstupe z vody. Podľa možnosti  je vhodné opticky oddeliť miesto na prezliekanie žien a mužov (pri výraznejšom podchladení potrebujú plavci rýchlo zo seba dostať mokré plavky, dôkladne sa osušiť a nie riešiť to, či a ako ich niekto vidí). Je dobré, ak v blízkosti vody je k dispozícii teplý čaj. Zázemie poskytuje priestor pre:

 • prezentáciu  
 • obsluhu  PC a spracovanie výsledkov
 • ďalšiu  administratívu súťaže  (štartové listiny, výsledkové listiny, diplomy)
 • strážené miesto na prezliekanie, odloženie si vecí a odevov
 • WC
 • prívod elektriny k vode (ozvučenie)
 • konzumáciu občerstvenia
 • prípadne i zhromaždenie plavcov a vyhlásenie výsledkov

4.5.    Občerstvenie        (podľa finančných možností i podmienok zariadenia – nerobiť z toho svadbu)  

 • teplé nápoje  (čaj, káva)
 • “predjedlo” – chlieb s masťou a cibuľou
 • teplé jedlo – obvykle guláš
 • alebo aj studené jedlo – obložený chlieb  (rezeň, uhorka a pod.)
 • studené nealko nápoje
 • niečo sladké
 • ovocie

4.6.    potreby:

 • stoly, lavice
 • plastové poháriky, taniere, lyžičky, servítky
 • niečo na chlieb,   krabice, podnosy …
 • vrecia na odpad
 • varnica, termosky, cukor, lyžičky

4.7.   Technická príprava tratí  

 • Výber miesta na vstup do vody a štarty  – vytýčenie štartovej (cieľovej) línie bójkami
 • Nameranie a vyznačenie tratí bójkami  , na brehu značky farbou
 • Označenie miest  štartéra, časomeračov a cieľových rozhodcov na brehu  

      4.8.   Potreby na vytýčenie tratí

 • pracovný čln
 • bójky
 • betónové kotvy
 • laná, šnúry
 • meradlá
 • šnúra 100 m na meranie
 • farba v prášku, alebo spreji  (značenie na brehu)

4.9.   Personál 2 osoby na čln 1 – 2 osoby na brehu  (smerovanie, navigácia) 4.10.   Miesto(a)  pre rozhodcov – pri 50 m a 100 m je štart a cieľ na rôznych miestach                                               – pri 250, 500, 750 a 1000 je štart a cieľ (obvykle) na rovnakom mieste

 • Stolík na písomnosti
 • Prívod elektriny, predlžovačky
 • Ozvučenie – optimálne je  jedno silnejšie, celkové     a jedno prenosné (megafón)

4.11.   Možné (nepovinné) výzdobné a informačné prvky

 • vlajka, symbol športového otužovania
 • vlajka organizátorského klubu
 • vlajky, symboly zúčastnených klubov
 • transparenty   ŠTART a CIEĽ, tyčky na upevnenie
 • tabuľky s vyznačenými   súťažnými traťami (50, 100, 250, 500, 750, 1000)
 • tabuľky  PREZENTÁCIA  PLAVCOV, ZIMNÉ PLÁVANIE

Podujatie SP je športový a otužilecký sviatok.  Patrí k nemu príjemné, priateľské, ústretové jednanie a vystupovanie všetkých prezentátorov, organizátorov a rozhodcov. Rovnako  dobrá a rýchla informovanosť účastníkov, korektné a férové súťaženie, objektívne meranie, rozhodovanie a vyhodnotenie výsledkov, primerané pohostenie, slávnostné otvorenie i ukončenie podujatia. Nejde o šou pre divákov, ale o dobrú, športovú  atmosféru pre všetkých súťažiacich. 5.0.    BEZPEČNOSŤ  PLAVCOV          (bude spracovaný samostatný materiál) Ochrana zdravia a bezpečnosť účastníkov súťaže v zimnom plávaní je prvoradá povinnosť všetkých organizátorov.  Tejto problematike je potrebné venovať osobitnú pozornosť, preto k nej bude spracovaný samostatnýinformačný materiál. V rámci prípravy podujatia a samotnej súťaže ju zabezpečujeme viacerými krokmi. 5.1.  Otužilecká a plavecká výkonnosť plavcov – dokladuje ju písomný súhlas vedúceho klubu +         dosiahnutý výkonnostný stupeň.  Neznámy otužilec môže byť pripustený na súťaž len po         vyplnení Čestného prehlásenia  , a to maximálne   na trať 50m 5.2.  Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – povinne na každú sezónu, stačí predložiť na začiatku sezóny 5.3.  Individuálne záchranné prostriedky – zvážiť povinné používanie záchranných vakov – rovnakých, spoločne zakúpených 5.4.  Vodná záchranná služba     (rieši problémy súťažiaceho vo vode)

 • Väčší stabilný čln    (min. 2 osoby ako posádka)
 • Podľa možnosti s elektromotorom (nevytvára výfukové splodiny na hladine)
 • Záchranné prostriedky –  koleso, podkova, baywatch plavák  na lane …
 • Optimálne – vyškolený vodný záchranár,   potápač s výstrojom, riadna vodná záchranná služba, hasiči

5.5. Zdravotná záchranná služba           (rieši zdravotné problémy plavca na brehu) – lekár, záchranár, zdravotník – s príslušnou výbavou 6.0.   PROPAGÁCIA, MARKETING 6.1.   Fotografická dokumentácia podujatia – vhodné mať jedného fotografa s lepšou optikou a schopnosťou robiť športovú fotografiu + dohoda o  nekomerčnom použití jeho záberov s uvedením autorstva 6.2.    Propagácia v médiách pred podujatím – propagovať ako športové podujatie, nie ľudovú  veselicu. 6.3.    Pozvanie televízie  – vhodné je pripraviť stručne pár informačných bodov  o športovom otužovaní a  súťažnom zimnom plávaní ako náročnejšej formy otužileckých aktivít. Usmerní to  trochu redaktora pri kladení otázok v rozhovoroch s účastníkmi podujatia. 6.4.    Informácie po podujatí

 • Zdôraznenie aktívnej, dynamickej, športovej stránky otužovania, rekreačného i súťažného športovania   
 • Význam pravidelnej a celoročnej prípravy   
 • Aktívny šport pre všetky vekové i výkonnostné kategórie
 • Propagácia rozvíjania pravidelnej domácej súťaže – SP
 • Možnosti účasti slovenských zimných plavcov na domácich i  zahraničných podujatiach
 • Budovanie  “nového” povedomia o otužovaní  u verejnosti

           PRÍLOHY   (slúžia ako príklady, vzory, podľa ktorých si môžu organizátori vytvoriť vlastné  písomnosti)    

 • Logo   Športové otužovanie

Príloha 1 – Žiadosť vlastníkovi Príloha 2 – List starostovi Príloha 3 – Oznámenie obci Príloha 4 – Prihláška Príloha 5 – Prehľad prihlásených Príloha 6 – Propozície Príloha 7 – Posúdenie zdravotnej Príloha 8 – Čestné prehlásenie Príloha 9 – Štartové listiny