Všetky príspevky Marek

Extrémny výkon Josefa Koberla

10.7.2021 zaplával rakúsky extrémny zimný a diaľkový plavec pokoriteľ kanálu LaManche a viacnosobný ľadovej míle v rakúskom ľadovci Hintertux v 50m kanáli v ľade vo vode teploty  -0,23°C ľadovú mílu dokonca takmer dvojnásobnú a to 3216 metrov !!!

Gratulujeme Josef !

https://www.openwaterswimming.com/josef-koberl-swims-for-38-minutes-in-0-23c-water-at-3216-meters/?fbclid=IwAR1GyApkH3dgw1CZVfFnkQ5ZHjG6Y-Fb8qUg7DlX5pmBrCCgyWUT9ySyNVE

Josef Köberl Swims For 38 Minutes In -0.23°C Water at 3,216 Meters

Slovenský pohár v zimnom plávaní 2018/2019

Ahoj priatelia, otužilci

Sezóna sa nám pekne rozbieha a súčasne s tým sa blíži aj prvé súťažné kolo SP v zimnom plávaní. Odštartujeme ho v sobotu, 17. novembra na vodnej nádrži Kurinec pri Rimavskej Sobote. Hostiteľom  a hlavným organizátorom bude  domáci klub Sobotské ľadové medvede.

Aby sme si ujasnili úlohy a zjednotili postup pri príprave a organizácii podujatí SP, dovolil som si pripraviť  návrh informačného materiálu.

ORGANIZÁCIA   A ZABEZPEČENIE  SÚŤAŽNÉHO PODUJATIA

V  ZIMNOM  PLÁVANÍ

Pracovný návrh informačného materiálu pre zjednotenie postupu pri príprave a realizácii súťažných podujatí v zimnom plávaní v SR

Spracoval:   Jozef Repčík,  október 2018

ORGANIZÁCIA   A ZABEZPEČENIE  SÚŤAŽNÉHO PODUJATIA

V  ZIMNOM  PLÁVANÍ

OBSAH

1.0     Plánovanie a riadenie súťažných podujatí v ZP v sezóne 2017/2018

1.1.    Kroky pred sezónou 2018/2019

2.0      PREZENTAČNÝ TÍM   

2.1      Personál

2.2      Úlohy, postup

2.3      Potreby:  

2.4      Čo je zahrnuté v štartovnom?

3.0      ROZHODCOVSKÝ  TÍM

3.1       Personál    

3.2       Potreby pre rozhodcov

3.3.      Osobitné úlohy lekára  (zdravotníka) podujatia

3.4       Úlohy, postup

3.5       Informácie účastníkom  

3.5.1.   Informačná tabuľa

3.5.2.   Nástup účastníkov

3.6.       Príprava na štart

3.7.       Štart

3.8.       Meranie časov a záznam poradia plavcov v cieli

3.8.1.   Krátké trate  ( 50m a 100m)

3.8.2.  Dlhé trate    (100, 250, 500, 750, 1000m)

3.9        Spracovanie výsledkov

3.10.    Vyhodnotenie

3.11.    Vyhlásenie výsledkov

4.0      TÍM ORGANIZÁTOROV  (Organizujúci klub)  

4.1.      Výber miesta, posúdenie jeho vhodnosti na usporiadanie súťaže  

4.2.      Organizačné zabezpečenie podujatia

4.3.      Finančné zabezpečenie podujatia      

4.4.      Zázemie , catering              

4.5.      Občerstvenie        

4.6.      Potreby:

4.7.      Technická príprava tratí

4.8.      Potreby na vytýčenie tratí

4.9.      Personál

4.10.   Miesto(a)  pre rozhodcov

4.11.   Ozvučenie  

4.12.   Nepovinné výzdobné a informačné prvky

5.0.    BEZPEČNOSŤ  PLAVCOV

5.1.     Otužilecká a plavecká výkonnosť

5.2.     Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

5.3.     Individuálne záchranné prostriedky

5.4.     Vodná záchranná služba

5.5.     Zdravotná záchranná služba

6.0.    PROPAGÁCIA, MARKETING

6.1.     Fotografická dokumentácia podujatia

6.2.     Propagácia v médiách pred podujatím –

6.3.     Pozvanie televízie  

6.4.     Informácie po podujatí

PRÍLOHY

ORGANIZÁCIA   A ZABEZPEČENIE  SÚŤAŽNÉHO PODUJATIA V  ZIMNOM PLÁVANÍ

Predložený materiál predstavuje zhrnutie doterajších skromných poznatkov a skúseností pri organizovaní  zimno-plaveckých súťaží na Slovensku. Je určený na spoločnú diskusiu, úpravy, zmeny a doplnenia. V konečnej podobe by mal slúžiť ako praktická pomôcka pre všetky kluby alebo jednotlivcov, ktorí sa budú podieľať na príprave, organizácii, riadení, zabezpečovaní a vyhodnotení súťažných podujatí v zimnom plávaní.

Je doplnkom doposiaľ spracovaných športovo-technických dokumentov (Pravidlá zimného plávania, Súťažný poriadok zimného plávania).

Všetky Vaše vecné pripomienky a doplnky sú preto vítané.

1.0.   Plánovanie a riadenie súťažných podujatí v ZP

V sezóne 2017/2018 sa rozbehol skúšobný (nultý) ročník SP v ZP. Zabezpečoval ho neoficiálny “prípravný výbor” v zložení  Zoltán Makai, Marek Košecký a Jozef Repčík,  s výdatnou spoluprácou organizátorov z klubov  Oravskí otužilci, Turčianske nanuky a so samostatnou organizáciou 2. kola SP klubom Delfíny Zlaté piesky.

V sezóne 2018/2019 je potrebné vytvoriť riadny riadiaci orgán doplnený o ďalších členov tak, aby bol akcieschopný a mal zástupcov z  celého Slovenska.

Jednotlivé kolá (s výnimkou 2. kola na ZP) boli pripravované operatívne, v krátkom časovom predstihu, na základe podnetov a ochoty organizátorských klubov.

V prvom, riadnom ročníku SP je nutné pripraviť pevný kalendár podujatí SP pred začiatkom sezóny tak, aby ostatné klubové či celoslovenské otužilecké akcie s ním (podľa možnosti) nekolidovali.

Nie je však reálne vyhnúť sa stretu termínov s podujatiami ČP.  Vyše 20 kôl ČP pokrýva prakticky všetky víkendy v priebehu zimy. To znamená, že plavci, ktorí dlhodobo súťažia, a preto aj uprednostnia kvalitnú českú súťaž, sa budú ťažšie, resp.  menej zúčastňovať podujatí SP. Nedá sa tomu vyhnúť.

Rovnako nebude možné úplne sa vyhnúť  kolíziám s termínmi Celoslovenských stretnutí otužilcov, ktorých počet z roka na rok rastie a neraz sa konajú aj dve akcie  v jednom víkende.

Organizačne zložité, a preto nie veľmi šťastné  je pripravovať spoločne súťažné podujatie a nesúťažné stretnutie otužilcov v jednom termíne a na jednom mieste.

1.1.   Kroky pred sezónou 2018/2019

Riadiaci výbor:              predseda, podpredsedovia, členovia – zástupcovia regiónov

Kalendár:                       do konca septembra

Systém elektronického prihlasovania plavcov na súťaž

Databáza plavcov:        meno, priezvisko, dátum narodenia, mail,  klub, výkonn. stupeň, body v sezóne

Príprava a organizácia podujatí SP :      manuál

Rozhodcovský tím:       minuloročný + príprava nových rozhodcov

Financovanie:                osobitný stručný návrh

Bezpečnosť:                   osobitný podrobnejší materiál

Pre jednoduchšie pochopenie vzájomnej deľby práce pri príprave, organizácii a riadení súťažného podujatia  možno vyčleniť tri skupiny ľudí, ktorí plnia odlišné úlohy a vzájomne spolupracujú.

–  Prezentačný  tím                                                  (spočiatku celoslovenský, neskôr miestny)

 Rozhodcovský tím                                                (celoslovenský)

  Organizátorský tím  (bežne zaužívané „usporiadatelia“ )                ( miestny )                               

2.0.   PREZENTAČNÝ TÍM   (počíta sa s tímom z vlaňajška, pri ktorom sa budú zacvičovať   

           dobrovoľní organizátori z usporiadateľských klubov)

2.1.   Personál   (3 – 5 osob)

 • 2 (3) zabehnuté prezentátorky        + pribrať 1 – 2 miestne dobrovoľníčky na zácvik
 • 1 krasopisateľka diplomov    (miestna)
 • administrátor, spracovateľ   (skúsený z vlani + miestny na zácvik)

2.2.   Úlohy, postup:

 • Prevezmú abecedný prehľad prihlásených plavcov a disciplín
 • Poznačia si prítomnosť plavca a súhlas disciplíny
 • Urobia prípadné zmeny v prihlásených disciplínach
 • Doplnia prihlásených na mieste
 • Vyberú od plavcov štartovné  (základné, zvýšené – 2 disciplíny, zvýšené – prihlásenie na mieste)
 • Vyplnia a odovzdajú plavcovi príjmový doklad na štartovné
 • Odovzdajú účastnícke listy   ( príp. nejaké suveníry, ak sú)
 • Odovzdajú lístok na občerstvenie  (alebo balíček so suchým občerstvením)
 • (Skontrolujú  lekárske potvrdenie)
 • (Skontrolujú výkonnostné stupne)
 • Zabezpečia vyplnenie “Čestného prehlásenia”   u neznámych plavcov ( 50m)
 • Vyškrtnú neprítomných plavcov  a uzavrú prezentáciu,
 • Vypisujú mená na účastnícke listy
 • Zabezpečia číslovanie plavcov v poradí ako sa prezentovali
 • Odovzdajú prezenčné listiny administrátorovi
 • Administrátor  – obsluha PC, pripraví a vytlačí  štartové listiny (2x – pre štartéra a pre rozhodcov, eventuálne ešte j na informačnú tabuľu) , spracováva  výsledky od rozhodcov, zoradí ich do poradia podľa dosiahnutých časov, disciplín a kategórii, vytvorí a vytlačí výsledkové listiny, ktoré vyvesí na informačnú  tabuľu
 • Prezentátorky vypíšu diplomy za umiestnenie

2.3.    Potreby :   

 • 2 pracovné stolíky + stoličky
 • Písacie a kancelárske potreby  (fixky na diplomy, fixky na plavcov)
 • Účastnícke listy
 • Diplomy    (medaily, poháre, ceny)
 • Pokladnička na štartovné
 • Príjmové doklady na štartovné   (najlepšie vopred vypísané, opečiatkované, na mieste sa

doplní len meno plavca a suma)

 • Šatňové lístky na občerstvenie
 • Administrátor – samostatný stolík, stolička, prívod elektriny, zásuvkovnica, PC, tlačiareň,

                                   papier, pokojné miesto, farebné fixky na vyznačenie rozplavieb

 • Označenie : farebné vesty, vizitky s označením  (prezentácia, meno)

2.4.    Čo je zahrnuté v štartovnom?

– Kompletná príprava a organizácia zimno-plaveckej súťaže v SR

– Prenájom priestoru, energie, WC …

– Účastnícke listy, diplomy, medaile, ceny

– Technické zabezpečenie (stopky, bójky, čln, príprava súťažného priestoru, PC, kancelárske potreby,

 ozvučenie …)

– Občerstvenie (káva, čaj, chlieb s masťou, guláš  a pod.)

– Vodná záchranná služba,

– Zdravotná záchranná služba

– Spracovanie a publikovanie výsledkov + foto    (www, FB, email)

– a ostatné priame náklady

3.0.   ROZHODCOVSKÝ  TÍM

(počíta sa s tímom z vlaňajška a postupnou prípravou ďalších rozhodcov z jednotlivých klubov)

3.1.    Personál :     (4 – 6 osôb)

 • Hlavný rozhodca (HR)
 • Štartér      (Š)                           možno zlúčiť
 • Časomerač  (Č) –        lepšie 2 zmeny ,   t.j. 2 časomerači a 2 cieľoví rozhodcovia
 • Cieľový rozhodca  (CR)   – (zapisuje poradie plavcov v cieli)
 • Obrátkový rozhodca  (OR)    (podľa potreby)    
 • Lekár, záchranár, zdravotník    (L)

3.2.     Potreby  pre rozhodcov:

  • 2 ks (4ks) elektronické stopky
  • Tvrdé podložky na papiere
  • Písacie potreby (perá aj obyčajné ceruzky)
  • Štartovacia zástavka, alebo iný vhodný, farebne výrazný predmet
  • Prenosné ozvučovacie zariadenie, megafón a pod.

 

 • Označenie rozhodcov       – žlté reflexné  vesty + visačky s krstným menom  a funkciou

 

3.3.     Osobitné úlohy lekára  (zdravotníka) podujatia:

 • Pohybuje sa v blízkosti priestoru štartu a cieľa
 • Sleduje plavcov, ich vzhľad, stav a správanie sa  pred štartom, pri plávaní, po doplávaní (alkohol, únava,  vyčerpanosť, pohyby, rovnováha, dýchanie, reč, neobvyklé správanie, prejavy silného

podchladenia  …), v prípade potreby pomáha pri návrate do tepelného normálu   

 • Dáva návrh HR na ukončenie plávania a odvolanie plavca z trate,
 • Rieši prípadné úrazy a zdravotné ťažkosti plavcov,  
 • Má telefonický kontakt na najbližšiu RZP a dohodu o spolupráci
 • Má zdravotníckú brašňu
 • Má výrazné farebné označenie (zdravotnícky, záchranársky odev a pod.)

3.4.     POSTUP

 

 • Účastníci sa prihlasujú na súťaž elektronickou formou do termínu  uvedeného v Propozíciách súťaže (Príloha 7.)
 • Organizátorský  klub si pripraví  Prehľad prihlásených  s vyznačením disciplín        (Príloha 6.)
 • Na základe neho prezentátori kontrolujú prítomnosť prihlásených plavcov, dopisujú prihlásených na mieste, upravujú zmeny disciplín,  kontrolujú zdravotné potvrdenia, výkonnostné stupne, čestné prehlásenia od neznámych plavcov, vyberajú štartovné, dávajú lístky na občerstvenie,

administrátor pripravuje  štartové listiny

 • 5 (6)  disciplín:         50 m prsia

                                  100, 250, 500, 750 , (1000) m voľný štýl

 • Muži a ženy štartujú samostatne   ( v prípade malých počtov aj spoločne v rozplavbe)
 • Vekové kategórie:    do 50 a nad 50 rokov,  v prípade malých počtov (do 5) bez vekových kategórií                      
 • HR  určí potrebný počet rozplavieb, vyznačí to farebne na štartových listinách a  vyvesí na tabuli

3.5.    INFORMÁCIE  ÚČASTNÍKOM

3.5.1.     Informačná tabuľa  

–  Tvrdý polystyrén, upevnenie, umiestnenie blízko štartu a cieľa, kryt proti  dažďu a snehu), špendlíky

–  Čas začiatku a ukončenia prezentácie

–  Čas a miesto očíslovania plavcov fixkou (osoba)

–  Predbežný časový rozpis súťaže

–  Nákres  tratí

–  Štartové pokyny a správanie sa na štarte

–  Štartové listiny s vyznačenými rozplavbami

–  iné pokyny a informácie

3.5.2.     Nástup účastníkov

– Súťažiaci sa zhromaždia a nastúpia do polkruhu a pod.

– Hlavný organizátor (vedúci domáceho klubu)  privíta účastníkov podujatia

– V prípade osobnej účasti   privíta účastníkov aj starosta, primátor, župan …

– Hlavný rozhodca vydá technické a bezpečnostné pokyny k súťaži , ohlási čas začiatku súťaže

– Doplnia ho hlavný organizátor, lekár , komisár bezpečnosti

3.6.    PRÍPRAVA NA ŠTART

Číslovanie:  počas hodiny  medzi ukončením prezentácie a štartom  prezentátorky ohlásia a označia

                       plavcov podľa prezenčnej  listiny plavcov štartovými  číslami na ramene, viditeľnom  

                       rozhodcami v cieli (lepšie 2 x    na ramene aj na hrudi)

–  5 minút      pred štartom svojej rozplavby sa plavci nachystajú  (plavky, župan, mikina …)

–  2 minúty    pred štartom určený rozhodca privedie na miesto štartu prvú rozplavbu

–  Hlavný rozhodca  (štartér) prečíta mená plavcov a ich kluby, plavci sa ohlásia hlasom  TU

–  Štartér zaujme pozíciu tak, aby ho plavci dobre videli a počuli

–  Počká na signál pripravenosti časomerača (zdvihnutá ruka)

–  Vydáva  pokyny:   

 1. Odložte si odevy                           (vizuálne skontroluje plavcov)
 2. Vojdite do vody                            ( po krk, pár temp, rozdýchať sa)
 3. Na štartové miesto                      ( línia medzi bójkami)

 

–  Štartér si vyrovná plavcov na štartovej línii

–  V prípade opakovaného neuposlúchnutia pokynov štartéra, alebo hrubého porušenia podmienok

štartu je súťažiaci diskvalifikovaný – najmä predčasný štart, bránenie, križovanie dráhy   ( stanovisko

  HR je konečné)

– zdvihne ruku so štartovacou vlajkou (vakom) nad hlavu   (signál pripravenosti pre časomeračov)

3.7.   ŠTART

 • počíta:    3 – 2 – 1 –  Štart      – súčasne mávne zástavkou  (pre časomeračov v cieli)
 • čaká na doplávanie, zápis výsledkov  a signalizáciu pripravenosti časomerača
 • pripraví a štartuje ďalšiu rozplavbu

3.8.   MERANIE  ČASOV A ZÁZNAM  PORADIA PLAVCOV V  CIELI

3.8.1.   Krátké trate      (50m, 100m)

– Štart a cieľ nie sú na jednom mieste    (teda štartér a časomerač  sú na rôznych miestach)

– Štartér sa postaví tak, aby ho dobre videli plavci aj rozhodcovia v cieli

–  Časomerač a cieľový rozhodca sú na cieľovej línii

–  Časomerač zdvihnutím ruky signalizuje štartérovi  svoju pripravenosť

–  Časomerač pri odmávnutí zapína stopky s pamäťou na “medzičasy”

–  Zachytáva   časy jednotlivých plavcov stopkami

–  Cieľový rozhodca – zachytáva poradie plavcov a zapisuje ho na pomocný hárok

–  Pre zrýchlenie možno použiť dve zmeny  (dvaja časomerači, dvaja cieľoví rozhodcovia)

–  1. zmena rozhodcov po doplávaní rozplavby odchádza z cieľovej línie skompletizovať záznam

–  Nastupuje 2. časomerač  a 2. cieľový rozhodca, ohlásia  štartérovi zdvihnutím ruky pripravenosť,

–  Štartuje druhá rozplavba – po doplávaní  2. zmena odstúpi kompletizuje záznamy

–  Pripravuje sa 1. zmena  rozhodcov na 3. Rozplavbu

–  Optimálne (istota) je, ak časy merajú súčasne dvaja časomerači a rovnako, ak poradie plavcov

   v cieli   sledujú dvaja cieľoví rozhodcovia

   3.8.2.   Dlhé trate (100, 250, 500, 750, 1000m)

– Štart a cieľ je  sú na jednom mieste (obrátka, viacuholník …)

–  Teda štartér, časomerač  aj cieľový rozhodca sú na línii štartu a cieľa

–  Úlohy sú rovnaké ako na krátkych tratiach

–  Okrem času a poradia v cieli sledujú správnosť oboplávania bójok (obrátkový rozhodca) a počet kôl

   jednotlivých plavcov (cieľový rozhodca)

3.9.   SPRACOVANIE  VÝSLEDKOV

Ručne zapísané výsledky idú po skončení každej disciplíny administrátorovi

Ten ich prepíše do  PC, usporiada podľa času do výsledného poradia, vytlačí výsledkové listiny (2x)

Ak nebude PC a tlačiareň –vyhotovujú sa  zápisy a porovnávanie časov ručne ( zložitejšie, pomalšie, nie sú kópie)

Osobitne vyznačiť  1, 2 a 3 miesto

Vekové kategórie v roku 2018          do 50 rokov  (narodení  pred ……….. 1968)  

                                                                nad 50 rokov    ( narodení  po … ……. 1968)

Vytlačené výsledky sa vyvesia na informačnú tabuľu – čas 15 min na protesty, námietky

Po uplynutí času HR podpíše výsledky ako “oficiálne”

3.10.   VYHODNOTENIE    (teoretické počty)

5 disciplín x 2 pohlavia, x 2 vekové kategórie x 3 umiestnenia = teoreticky  60 ocenených

6 disciplín   = teoreticky až 72 ocenených

Vzhľadom na relatívne malý počet súťažiacich sa niektoré disciplíny budú plávať bez vekových kategórií, s neúplným obsadením, alebo ani nebudú obsadené. Skutočný počet ocenených plavcov (a teda aj počet potrebných diplomov, či medailí) bude podstatne nižší.

3.11.  VYHLÁSENIE  VÝSLEDKOV

Spoločný nástup

Postupné vyhlasovanie víťazov v jednotlivých disciplínach,  odmeny

Základná  odmena – diplom  (medaila) – čokoľvek naviac je  „nad rámec povinného“

Odovzdávajú a blahoželajú   organizátor +rozhodcovia

Hlavný rozhodca poďakuje za prezentačnému a rozhodcovskému tímu za dobrú prácu, účastníkom za férové a športové súťaženie

Hlavný organizátor – poďakovanie všetkým za aktívnu účasť,  organizačnému tímu, sponzorom, pomáhajúcim zložkám, vlastníkovi zariadenia …

Oficiálne ukončenie podujatia

4.0.    TÍM ORGANIZÁTOROV  (ORGANIZUJÚCI KLUB)    (nesprávne usporiadatelia)

4.1.    Výber miesta, posúdenie jeho vhodnosti na usporiadanie súťaže  

 • Veľkosť vodnej plochy, hĺbka vody, čistota vody, prekážky, vstup  a výstup z vody
 • Možnosť  vedenia krátkych tratí  (50 a 100m) v priamke súbežne s brehom, bez obrátky
 • Možnosť vytýčenia dlhých tratí (250, 500, 750 a 1000m) buď v priamke s minimom obrátok, alebo v trojuholníku (obvod 250m)
 • Miesta pre štart a cieľ (krátke trate), alebo štart a cieľ na jednom mieste (dlhé trate)
 • Podmienky  a zmeny v zimných mesiacoch (sneh, príbrežný ľad, kryhy na hladine …)

4.2.    Organizačné zabezpečenie podujatia

 • Písomný  súhlas vlastníka (prevádzkovateľa) vodnej plochy, vlastníka dotknutého pozemku.  (Príloha 2. Vzor žiadosti vlastníkovi)
 • Oslovenie starostu (primátora)   (Príloha 3.)
 • Oznámenie  obci, mestu  (Príloha 4.)   najneskôr do 10 dní pred podujatím
 • Oznámenie  PZ SR Je povinné len pri medzinárodných podujatiach, rizikových a podujatiach s osobitným režimom  (to nie je náš prípad)
 • Oznámenie  Rybárskemu zväzu      (nie je povinné, ale predíde sa konfliktom)
 • Vodná záchranná služba         (optimálne – profesionálni záchranári, hasiči, potápači)
 • Zdravotná záchranná služba  (optimálne – lekár s vybavením  + v prípade potreby telefonické privolanie  RLP alebo RZP so sanitkou) + vyhrievaný priestor pre PLP podchladenému

4.3.    Finančné zabezpečenie podujatia      (návrh)

Podujatia v súťažnom zimnom plávaní sú športové podujatia, v ktorých sa súťaží v plávaní. Nie v počte účastníkov, bohatosti pohostenia, či pestrosti kostýmov, alebo v  úrovni sprievodného hudobného programu. Finančné náklady sa preto obmedzujú na nevyhnutné prevádzkové výdaje (platené služby, materiál)  a základné občerstvenie (teplé tekutiny, polievka, guláš, rezeň medzi dvomi chlebami, chlieb s masťou, ovocie, nealko a pod.)

Predbežný rozpočet podujatia je treba pripravovať ako vyrovnaný, t.z. nemal by presiahnuť predpokladanú sumu vybratú ako štartovné. Vrátane diplomov, medailí, či iných vecných odmien.

Nemal by preto nijako finančne zaťažiť organizujúci klub.

Všetky prípadné príspevky obce, mesta, granty, dotácie, od sponzorov a pod. možno použiť na vylepšenie rozpočtu, zníženie štartovného, zatraktívnenie cien pre víťazov, na prípadné doplnenie občerstvenia o ovocie, možno z nich prispieť určitou čiastkou do spoločného finančného fondu  “Zimné plávanie”, alebo zostávajú príjmom organizujúceho klubu (to si rozhodne klub).

Spoločný fond Zimné plávanie – financie tvoríme za účelom nákupu základných potrieb pre organizovanie súťaží v zimnom plávaní  (stopky, bójky, fixky, písacie potreby, záchranné prostriedky, informačné prvky, atď).  Za tým účelom bol založený finančný denník Slovenský pohár

Zakúpené veci budú zaevidované a uvedené v zozname “Zimné plávanie – materiál“.  Oba prehľady budú vedené v písomnej i elektronickej podobe a budú prístupné.

Časť potrebného materiálu je možné zapožičať z majetku jednotlivých klubov. Materiál, ktorý sú kluby ochotné zapožičať  budeme viesť v osobitnom zázname: “Materiál na zapožičanie”

4.4.    ZÁZEMIE , catering

Organizácia zimno-plaveckého podujatia si  vyžaduje zabezpečiť v blízkosti vodnej plochy kryté a podľa možnosti aj vyhrievané priestory. Ideálne je, ak je objekt  v tesnej blízkosti vody, alebo ak je pri vode postavený väčší stan (vyhrievaný) , ktorý slúži na odloženie posledných odevov, osušenie a prezlečenie plavcov po výstupe z vody.

Podľa možnosti  je vhodné opticky oddeliť miesto na prezliekanie žien a mužov (pri výraznejšom podchladení potrebujú plavci rýchlo zo seba dostať mokré plavky, dôkladne sa osušiť a nie riešiť to, či a ako ich niekto vidí).

Je dobré, ak v blízkosti vody je k dispozícii teplý čaj.

Zázemie poskytuje priestor pre:

 • prezentáciu  
 • obsluhu  PC a spracovanie výsledkov
 • ďalšiu  administratívu súťaže  (štartové listiny, výsledkové listiny, diplomy)
 • strážené miesto na prezliekanie, odloženie si vecí a odevov
 • WC
 • prívod elektriny k vode (ozvučenie)
 • konzumáciu občerstvenia
 • prípadne i zhromaždenie plavcov a vyhlásenie výsledkov

4.5.    Občerstvenie        (podľa finančných možností i podmienok zariadenia – nerobiť z toho svadbu)

 

 • teplé nápoje  (čaj, káva)
 • “predjedlo” – chlieb s masťou a cibuľou
 • teplé jedlo – obvykle guláš
 • alebo aj studené jedlo – obložený chlieb  (rezeň, uhorka a pod.)
 • studené nealko nápoje
 • niečo sladké
 • ovocie

4.6.    potreby:

 • stoly, lavice
 • plastové poháriky, taniere, lyžičky, servítky
 • niečo na chlieb,   krabice, podnosy …
 • vrecia na odpad
 • varnica, termosky, cukor, lyžičky

4.7.   Technická príprava tratí

 

 • Výber miesta na vstup do vody a štarty  – vytýčenie štartovej (cieľovej) línie bójkami
 • Nameranie a vyznačenie tratí bójkami  , na brehu značky farbou
 • Označenie miest  štartéra, časomeračov a cieľových rozhodcov na brehu  

     

4.8.   Potreby na vytýčenie tratí

 • pracovný čln
 • bójky
 • betónové kotvy
 • laná, šnúry
 • meradlá
 • šnúra 100 m na meranie
 • farba v prášku, alebo spreji  (značenie na brehu)

4.9.   Personál

2 osoby na čln

1 – 2 osoby na brehu  (smerovanie, navigácia)

4.10.   Miesto(a)  pre rozhodcov – pri 50 m a 100 m je štart a cieľ na rôznych miestach

                                              – pri 250, 500, 750 a 1000 je štart a cieľ (obvykle) na rovnakom mieste

 • Stolík na písomnosti
 • Prívod elektriny, predlžovačky
 • Ozvučenie – optimálne je  jedno silnejšie, celkové     a jedno prenosné (megafón)

4.11.   Možné (nepovinné) výzdobné a informačné prvky

 • vlajka, symbol športového otužovania
 • vlajka organizátorského klubu
 • vlajky, symboly zúčastnených klubov
 • transparenty   ŠTART a CIEĽ, tyčky na upevnenie
 • tabuľky s vyznačenými   súťažnými traťami (50, 100, 250, 500, 750, 1000)
 • tabuľky  PREZENTÁCIA  PLAVCOV, ZIMNÉ PLÁVANIE

Podujatie SP je športový a otužilecký sviatok.  Patrí k nemu príjemné, priateľské, ústretové jednanie a vystupovanie všetkých prezentátorov, organizátorov a rozhodcov. Rovnako  dobrá a rýchla informovanosť účastníkov, korektné a férové súťaženie, objektívne meranie, rozhodovanie a vyhodnotenie výsledkov, primerané pohostenie, slávnostné otvorenie i ukončenie podujatia. Nejde o šou pre divákov, ale o dobrú, športovú  atmosféru pre všetkých súťažiacich.

5.0.    BEZPEČNOSŤ  PLAVCOV          (bude spracovaný samostatný materiál)

Ochrana zdravia a bezpečnosť účastníkov súťaže v zimnom plávaní je prvoradá povinnosť všetkých organizátorov.  Tejto problematike je potrebné venovať osobitnú pozornosť, preto k nej bude spracovaný samostatnýinformačný materiál.

V rámci prípravy podujatia a samotnej súťaže ju zabezpečujeme viacerými krokmi.

5.1.  Otužilecká a plavecká výkonnosť plavcov – dokladuje ju písomný súhlas vedúceho klubu +

        dosiahnutý výkonnostný stupeň.  Neznámy otužilec môže byť pripustený na súťaž len po

        vyplnení Čestného prehlásenia  , a to maximálne   na trať 50m

5.2.  Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – povinne na každú sezónu, stačí predložiť na začiatku sezóny

5.3.  Individuálne záchranné prostriedky – zvážiť povinné používanie záchranných vakov – rovnakých, spoločne zakúpených

5.4.  Vodná záchranná služba     (rieši problémy súťažiaceho vo vode)

 • Väčší stabilný čln    (min. 2 osoby ako posádka)
 • Podľa možnosti s elektromotorom (nevytvára výfukové splodiny na hladine)
 • Záchranné prostriedky –  koleso, podkova, baywatch plavák  na lane …
 • Optimálne – vyškolený vodný záchranár,   potápač s výstrojom, riadna vodná záchranná služba, hasiči

5.5. Zdravotná záchranná služba           (rieši zdravotné problémy plavca na brehu)

– lekár, záchranár, zdravotník – s príslušnou výbavou

6.0.   PROPAGÁCIA, MARKETING

6.1.   Fotografická dokumentácia podujatia – vhodné mať jedného fotografa s lepšou optikou a schopnosťou robiť športovú fotografiu + dohoda o  nekomerčnom použití jeho záberov s uvedením autorstva

6.2.    Propagácia v médiách pred podujatím – propagovať ako športové podujatie, nie ľudovú  veselicu.

6.3.    Pozvanie televízie  – vhodné je pripraviť stručne pár informačných bodov  o športovom otužovaní a  súťažnom zimnom plávaní ako náročnejšej formy otužileckých aktivít. Usmerní to  trochu redaktora pri kladení otázok v rozhovoroch s účastníkmi podujatia.

6.4.    Informácie po podujatí

 • Zdôraznenie aktívnej, dynamickej, športovej stránky otužovania, rekreačného i súťažného športovania   
 • Význam pravidelnej a celoročnej prípravy   
 • Aktívny šport pre všetky vekové i výkonnostné kategórie
 • Propagácia rozvíjania pravidelnej domácej súťaže – SP
 • Možnosti účasti slovenských zimných plavcov na domácich i  zahraničných podujatiach
 • Budovanie  “nového” povedomia o otužovaní  u verejnosti

          

PRÍLOHY  

(slúžia ako príklady, vzory, podľa ktorých si môžu organizátori vytvoriť vlastné  písomnosti)

 

 • Logo   Športové otužovanie

Príloha 1 – Žiadosť vlastníkovi
Príloha 2 – List starostovi
Príloha 3 – Oznámenie obci
Príloha 4 – Prihláška
Príloha 5 – Prehľad prihlásených
Príloha 6 – Propozície
Príloha 7 – Posúdenie zdravotnej
Príloha 8 – Čestné prehlásenie
Príloha 9 – Štartové listiny

V sobotu štartuje Český pohár v zimnom plávaní 2018/19

V nedelu 7.10.2018 začal plávaním na macoche ďalší ročník ČP v zimnom plávaní.Bude trvať od 7.10.2108  do 6.4.2019 takmer každý víkend okrem silvestra v počte celkovo 26 kôl.

V sobotu 13.10. pokračuje ďalším tentoraz už súťažným kolom na vonkajšom bazéne v Slavkove u Brna.Zo SVK plavcov pláva najviac zatial 10 za SoHK(Sokol Hradec Králové) ďalší v menších počtoch za Fides Brno,Čoupr Praha a ďalšie oddiely.

Kalendár pretekov ČP nájdete na stránke http://zimni-plavani.info/Kalendář.aspx

3.ročník Pohára Zlatých pieskov,výsledky,videá,fotoalbum

V sobotu 24.3.2018 sa na Zlatých pieskoch konal 3.ročník pohára Zlatých pieskov, 1.ročník Slovenského pohára a 2.ročník Českého pohára v zimnom plávaní.

Za účasti vyše 150 plavcov zo 6 krajín (Slovensko,Česko,Rakúsko,Polsko,Čína,Argentína) sa nakoniec za slnečného počasia pustili plavci SP a ČP vo vode 5,5°C do boja o majstrovské body a verejnosť im kvalitne sekundovala na tratiach 1000m,750m,500m,250m,100m a 50m prsia.

Akcia roka pre nás Delfíny ZP sa podla ohlasov celkom vydarila aj ked sme si vedomí niektorích nedostatkov.

Podakovanie patrí okrem sponzorov akcie Plutvy.sk a Tatratea aj všetkým Delfínom: Ajke, Darinke,Eve,Janke,Ivane,Fabiovi ,pani doktorke MUDr. Kataríne Padrtovej, zdravotníkom a samozrejme všetkým dobrovolníkom z radov priatelov a to Andy Ostrihoňová,Táňa Chudá s manželom Jurajom,Zoli Makai,Richard Nyáry,Peter Neuhýbel,Martin Šugár.

Rišovi Nyárymu vďaka za zapožičanie na ukážku jeho pohára pre celkového víťaza ČP.

Veľká vďaka patrí hlavne reštaurácii Wakelake za krásne prostredie ,catering a Rišovi ,Zuzke a zamestnancom za super spoluprácu.

Tešíme sa na Vás a spoluprácu aj budúci rok.

Zimnej vode zdar!

Výsledky SP tu:

https://delfinyzlatepiesky4.webnode.sk

Fotoalbum:

http://fotodali.rajce.idnes.cz/2018-03-24_3._Rocnik_O_pohar_Zlatych_Pieskov_v_Bratislave

Videá z Pohára Zlatých pieskov:

https://www.youtube.com/watch?v=TMmwduVlU-M&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/marek.kosecky.3/videos/1703385933050950/?hc_ref=ARRjUc303Aa2GAHG7H5Q3-MIiINhaQFpqXACiLxqBXE5G_BsKOfQKFPAQqmOoublkOk

https://www.facebook.com/marek.kosecky.3/videos/1703393163050227/

https://www.facebook.com/ingrida.lamanche.2020/videos/349065225581909/UzpfSTEwMDAwMTM4NjgwNTUyNzoxNzA2NDk3NTc5NDA2NDUy/

11.Svetový šampionát v zimnom plávaní IWSA v Talline

11. Svetový šampionát v zimnom plávaní (WSWC) sa konal 6.-10. marca 2018 v hlavnom meste Estónska, a to ako súčasť 100. výročia jeho nezávislosti (pripadlo na 24. február 2018). Novinkou na WSWC bola súťaž motýlkárov na 25m: celkove nastúpilo až 206 plavcov (zo SR aj R. Nyári a traja košickí plavci) a súťaž začala spoločnou rozplavbou vekových kategórií J1 a J2: pozrite si ju tu (stiahnutie videa trochu trvá): povedali by ste, že tí páni majú 70-74 (kat. J1) resp. 75-79 (kat. J2) rokov?! Vyhral Dán z kat. J2…Úžasné.

Úplné výsledky WSWC2018 možno nájsť (a selektovať si v nich tlačítkom ApplytuSlovensko (nech vás vo výsledkoch nemýli skratka SLO miestoSVK) je na WSWC tradične dosť benjamínkom a dve pódiové umiestnenia na najťažšej trati 450m sú iste úspechom. V kategórii E získal striebro Dezider Pék z Dunajskej stredy (DS) a bronz v kat.C získal Milan Paprčka z Banskej Bystrice. Na 450m dosiahli 4. miesta R. Nyári z DS (kat. D, keď ho od medaily delili len 3 sekundy) a A. Kirschner (z Bratislavy, kat. I).  A na  200m prsia vybojoval  v kategórii H 4. miesto V. Chudáčik (z BB). Ostatné SK-umiestenia z celkových 22 disciplín boli pod 5. priečkou.

Jednoznačným kráľom podujatia bol 52-ročný tradičný účastník WSWC a bývalý rekordér z LaManche Christof Wandratsch (kat. F) z Nemecka, ktorý štartoval vo všetkých 10 individuálnych disciplínach mužov, získal celkom 8 medailí (3+3+2) a vo vytrvalostnom plávaní na 450m mal absolútne najlepší čas z 88 súťažiacich. Medailovo bol síce úspešnejší mladučký bazénový špecialista Jaroslav Pronin (kat. B) z Bieloruska, ktorý štartoval v 8 disciplínach s bilanciou 5-2-1, ale najťažšie trate – 450m a 200m prsia – vynechal.

Čo dodať? Celkove sa na WSWC2018 zúčastnilo 58 plavcov zo Slovenska (rekord zo 7 účastí od r. 2006), a to hlavne vďaka skupine 44 otužilcov z klubu Košické tulene atď., ktorí do Tallinu cestovali prenajatým autobusom na čele s ich zakladateľom a vedúcim Mariánom Jarošom.

Pekné výsledky dosiahli plavci z Česka, a to hlavne na kráľovskej trati 450m: s bilanciou 4-1-3 sa zaradili v tejto súťaži za dve otužilecké veľmoci (Nemecko 5-1-1 a Rusko 4-3-3), s ktorými spolu vzali 13 z 18 zlatých medailí. Na krátkych tratiach však pekne „ryžovali“ aj domáci Estónci.

A mimo otužilectva? Úžasné bolo tallinské polárium s ľadovými medveďmi(AK,180313)

Slovenský pohár v rámci ČP na Zlatých pieskoch 24.3.2018

Pozývame Vás na ďalšie kolo Slovenského pohára v zimnom plávaní (už asi skôr jarnom). Využitie možnosť zmerať si svoje sily nielen so SVK zimnými plavcami, ale aj špičkou Českého pohára a ďalšími zahraničnými účastníkmi. Alebo len príďte povzbudiť kamarátov v úsilí vyhrať nielen nad súpermi ale aj samých nad sebou v tomto extrémnom športe na medzinárodnej úrovni. Tešíme sa na každého aktívneho plavca aj jeho doprovod, fanklub a divákov.

Dávame mesiac pred pretekmi SP  – 24.3. 2018 – na Zlatých pieskoch na známosť, že ide o medzinárodné preteky, kde sa bude dodržiavať zákon o športe a etický a morálny kódex, bude prítomná aj štátna polícia:

1. Prihlásiť sa dá jedine vyplnením prihlasovacieho formulára na stránke Delfínov.
http://delfinyzlatepiesky4.webnode.sk

2. Po dohode organizátorov sa bude vyžadovať lekárske potvrdenie okrem plavcov ČP podla vzoru ktorý je uvedený na stránke https://sportoveotuzovanie.sk/?page_id=31 (posudenie zdravotnej spôsobilosti na šport) nasledovne:

1. od neregistrovaných plavcov na všetky trate 50,100,250,500,750,1000m
 
2. od registrovaných (za pripravenosť plavca zodpovedá vedúci oddielu) iba na trate od 500m a dlhšie.
 
Kto nebude mať tento doklad nebude zaregistrovaný a nebude pusteny na štart.

 

3. Bude sa pri prezentácii podpisovať prehlásenie, uvedené v dokumentoch na stránke https://sportoveotuzovanie.sk, takisto, kto nepodpíše, nebude štartovať.

4. Verejnosť môže ísť všetky trate (každá jedna trať +12 eur) podľa propozícií dole zverejnených, dobre si rozmyslite počet a aké trate. Nebude sa na nikoho čakať na štarte. Štarty sú v pláne s dostatočným odstupom. Sami viete, na čo máte. Do SP sa počíta najdlhšia odplávaná trať, maximálne však 500m. (750m a 1km sú len do ČP a Pohára Zlatých pieskov)

5. Na štart budú pustení len plavci v plavkách (žiadne “bez” sa u nás nekoná, ani neskúšajte, bude prítomná štátna polícia).
Samozrejme, povolená je plavecká čiapka silikonová, prípadne neoprenová (jediná povolená neoprenová časť odevu plavca, keďže na zátylku je termoregulačné centrum a podchladenie je nežiaduce), ale koncom marca zrejme nebude treba. Ďalej štuple do uší a plavecké okuliare, pripadne topánky do vody, no nie neoprenové!

Všetkých pozývame prísť si zmerať sily zo slovenskou, českou,rakúskou, poľskou,tureckou zimnoplaveckou špičkou a ďalšími plavcami z Ruska atď…  Účastníkmi budú špičkoví zimní aj diaľkoví plavci, pokoritelia Ľadovej míle  – muži aj ženy, vrátane svetových rekordérok – svetový rekordér v najdlhšej plavbe v ľadovej vode vo vode 4,1°C ( zaplával 3450 metrov za 68 minút), majsterky sveta v zimnom plávaní (pravdepodobne 2 alebo 3), účastníci niekoľkých majstrovstiev sveta v ZP, pokoritelia kanálov Gibraltár a La Manche (žena aj muži ), najlepší SVK zimní plavci tesne po návrate z MS v Talline, pokoritelia aj rekordér SVK v Ľadovej míli, pokoritelia aj rekordér SVK v preplavbe Gibraltáru, pokoritel La Manche Zoli Makai……atď… Určite sa oplatí prísť, skúsiť si zaplávať s nimi, podporiť, alebo len pozrieť sa, na majstrov svojho umenia.

Všetkých Vás radi privítajú Delfíny Zlaté piesky s personálom Wakelake.

 

PROPOZÍCIE:

 

 

 1. A) Všeobecné ustanovenie

 

Usporiadateľ:                  Marek Košecký, Delfíny Zlaté piesky

Dátum:                            sobota 24. marca 2018  o 12:00

Miesto konania:               Zlaté piesky, Bratislava, Wakelake Golden sands

 

Prihlášky

Termín:                           do 21. marca 2018

Adresa:                           www.delfinyzlatepiesky4.webnode.sk/prihlasovaci-formular-na-cp/

pri problémoch s elektron. registráciou:  lazioroma666@gmail.com

 

Informácie:                      Marek Košecký                         Tel. +421 904897299

 

 

 1. B) Technické ustanovenia

 

Dĺžka tratí:                       50 m, 100 m, 250 m, 500 m, 750 m, 1000 m

Charakter tratí:                stojatá voda

Štart a cieľ:                     500 a 1000 m v jednom mieste; na 50, 100, 250 a 750 m štart oddelene

 

Štartovné:                       12,- € – 1 trať

                                       24,- € – 2 trate…

 

Prezentácia:                    Wakelake Golden Sands – Zlaté piesky  9:30-11:30

 

Ceny:                              Každá trať prví 3 ženy, muži – medaile a diplomy

 

GPS:                               48°11’21.9″N, 17°11’39.6″E

 

Parkovanie:                     priamo pri Wakelake

 

Časový harmonogram:    9:30 – 11:30         Prezentácia

12:00                   Štart na 50 m prsia

13:00                   Nástup

13:15                   Štart na 100 m

13:30                   Štart na 1000 m

14:15                   Štart na 750 m

14:55                   Štart na 500 m

15:20                   Štart na 250 m

16:00                   Vyhlásenie

 

Aktuálný časový harmonogram môže byť upravený podľa počtu rozplavieb.